ReadyPlanet.com
dot dot
สมเด็จพระผู้มีพระคุณ
dot
dot
คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร)

 

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้แทน ตำแหน่ง
๑. นายอรรนพ      ชื่นสมถ้อย ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นายอุบล          กิ่งนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. นายสุรศักดิ์      ทรัพย์แก้วยอด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. นายน้อย          ตะเอ้กา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. นายชำนาญ     ทรัพย์แก้วยอด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. นายเชาวลิตร   แก่นสวาท ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. นายปรีชา         สายค้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘. พระวินัย  สังวร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙. พระเสาร์  กิตติโก ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐. นายเทิดศักดิ์   เบญจมาศ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๑. นายสุรัตน์       ยิ้มสมบูรณ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒. นางนันทา       เหลืองทองคำ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๓. นายสุจินต์     คำนวณสิงห์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๔. น.ส.จริญญา  โพธิ์อุบล ผู้แทนครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๕. นายจตุรงค์    เชาวน์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เลขานุการ

 

 

 

 

 
 

 Welcome to Wattatamnak School