ReadyPlanet.com
dot dot
สมเด็จพระผู้มีพระคุณ
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน




คณะกรรมการสถานศึกษา

 

 

 

 

 
 
 
นายวุฒิศักดิ์ ศรีเสนาเมือง
ประธานกรรมการสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านเจ้าคุณพระวินัยสังวร
กรรมการ
 
พระสามารถ ศิริจนฺโท
กรรมการ
 
ดร.วรรณะ บุษบา
กรรมการ
 
 
 
 
 
 
นายพิเชษฐ์ อยู่ในวงศ์
กรรมการ
 
พ.ต.ท.วีระศักดิ์ กลั่นเกิด
กรรมการ
 
นายยงยุทธ สวนทอง
กรรมการ
 
 
 
 
 
นายบุญยัง เม้งเกร็ด
กรรมการ
 
นางทิบดี ทัฬหกรณ์
กรรมการ
 
นายยรรยง นพคุณชัยกิจ
กรรมการ
 
 
 
 
 
นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์พญา
กรรมการ
 
นายสุจินต์ คำนวณสิงห์
กรรมการ
 
นางวีรวรรณ กลั่นเกิด
กรรมการ
 
 
 
 
 
นางปริศนา สุขสดเขียว
กรรมการ
 
นายจตุรงค์ เชาวน์สกุล
กรรมการและเลขานุการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 







Welcome to Wattatamnak School

โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร)
ที่อยู่ :  เลขที่ ๓๒ หมู่ ๓ ตำบล :  ท่าตำหนัก อำเภอ : นครชัยศรี.
จังหวัด :นครปฐม      รหัสไปรษณีย์ : ๗๓๑๒๐
เบอร์โทร :  ๐๓๔-๓๓๑๕๖๕     อีเมล : wattatamnaksc@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.wattatamnaksc.com